Umowa użytkownika

1. Przedmiot Umowy

1.1. Niniejsza umowa jest umową przystąpienia, zgodnie z którą Administracja Zasobu świadczy, w trybie przewidzianym na mocy niniejszej umowy, usługi (dalej zwane "Usługami") użytkownikom (dalej zwanym "Użytkownikiem") w ramach wyszukiwana informacji dotyczących prognozy pogody w serwisie internetowym https://sinoptik.pl (dalej zwanym "Serwisem").

1.2. Usługi serwisu obejmują:

1.2.1. Zaznajomienie się z informacją zamieszczonych na Serwisie, m.in. przez załadowanie stron internetowych Serwisu;

1.2.2. Wyszukiwanie prognozy pogody, zamieszczonej w Serwisie.

2. Tryb zawarcia umowy

2.1. Umowę zawiera się tylko poprzez przystąpienie do niej Użytkownika w jej całokształcie.

2.2. Fakt przystąpienia Użytkownika do Umowy w całości potwierdza wyrażenie przez Użytkownika zgody podczas pierwszych odwiedzin, lub wykonanie jednej z czynności wymienionych w punktach 1.2.1 i 1.2.2 niniejszej Umowy.

2.3. Umowa obowiązuje od chwili zawarcia do wypowiedzenia przez Strony.

3. Tryb świadczenia Usług

3.1. Użytkownik, za pomocą odpowiednich stron internetowych Serwisu, samodzielnie korzysta z usług Serwisu poprzez wykonywanie czynności wymienione w punktach 1.2.1-1.2.2 niniejszej Umowy.

3.2. Użytkownik rozumie, że Administracja nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne wpływające na korzystanie z usług Serwisu, za zachowanie bądź utratę informacji, za wykorzystanie informacji zamieszczonych na Serwisie przez Administrację Zasobu lub osoby trzecie, i zgadza się na to.

4. Ostrzeżenia i gwarancje

4.1. Użytkownik zgadza się, że wszelkie prawa własności intelektualnej (prawa autorskie) do informacji (utworu), opublikowane przez Administrację Zasobu na Serwisie, a także do bazy danych Serwisu, należą wyłącznie w całości do Administracji Zasobu.

4.2. Administracja Zasobu nie kontroluje ani nie sprawdza prognozy pogody zamieszczanej na Serwisie.

4.3. Administracja Zasobu nie gwarantuje rzetelności, dokładności, obiektywności ani jakości informacji o stanie ani prognozy pogody.

4.4. Administracja Zasobu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty materialne lub/i moralne, jakie mogą wyniknąć wskutek wykorzystania lub poznania udostępnionej prognozy pogody.

4.5. Użytkownikom zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania w innych zasobach internetowych lub środkach masowego przekazu wszelkich informacji, zamieszczonej na Serwisie bądź jej części, wszelkich przedmiotów praw własności intelektualnych (praw autorskich), poza pobieraniem i publikacją widżetu pogody.

5. Warunki korzystania z widżetów pogody

Użytkownik ma prawo pobrać i opublikować widżet pogody, zobowiązując się przy tym:

5.1. nie zmieniać widżetu w żaden sposób;

5.2. publikować widżet w taki sposób, aby był widoczny dla użytkowników Internetu w całości;

5.3. publikować widżet tylko na stronach internetowych, na których ma prawi zamieszczać tego rodzaju treści;

5.4. nie publikować widżetu na stronach internetowych, zawierających niedozwolone treści (informacje, materiały wizualne i inne), w szczególności m.in. treści o następującym charakterze: pornografia; dyskryminacja; promocja przemocy; nielegalna reklama; treści naruszające prawo własności intelektualnej (lub pozyskane wskutek jego naruszenia); fałszywe oskarżenia; inne treści sprzeczne z wszelkiego rodzaju przepisami obowiązującego prawa.

6. Pozostałe warunki

6.1. Firma ma prawo samodzielnie i jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkownika poprzez zamieszczenie nowej wersji Umowy na stronach Serwisu.